Program MyBrain15 - Tawaran Pembiayaan Pengajian Master & PhD

Program MyBrain15 - Tawaran Pembiayaan Pengajian Master & PhD

MyBrain15

Program MyBrain15 adalah salah satu program agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Matlamat program adalah untuk mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan dan inovasi. Ini adalah penting bagi memastikan usaha Kerajaan untuk menjadikan pembangunan ekonomi berteraskan inovasi dapat dicapai dengan jayanya. Di bawah program ini, Kerajaan mensasarkan untuk mencapai sebanyak 60,000 pemegang PhD di kalangan rakyat Malaysia. Program yang ditawarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah seperti berikut:

MyPhD

MyPhD terbuka kepada semua graduan yang layak dan kakitangan sektor swasta. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumpulan tenaga kerja profesional tempatan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti yang mampu menjana pertumbuhan sektor ekonomi dan industri tempatan.
MyMaster

MyMaster merupakan feeder kepada program pembiayaan pengajian di peringkat PhD iaitu MyPhD. Objektif program ini adalah untuk merangsang dan menggalakkan graduan yang berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan agenda pembangunan negara.
PhD Industri

PhD Industri memberi tumpuan kepada para profesional dan pengamal industri dalam menghasilkan inovasi dan meningkatkan daya saing melalui penyelidikan berasaskan industri. Program ini juga adalah insentif Kerajaan untuk menggalakkan perkongsian pengetahuan antara pengamal industri dan ahli akademik dalam melahirkan profesional yang berpengetahuan tinggi.

Skim Latihan Akademik IPTA(SLAI)

SLAI bertujuan meningkatkan kualiti tenaga pengajar di IPTA selaras dengan objektif PSPTN iaitu "Memperkasa Institusi Pengajian Tinggi". Dalam RMKe-10, Kerajaan mensasarkan 75% pensyarah berkelayakan PhD atau setaraf di IPTA bertaraf Universiti Penyelidikan manakala sebanyak 60% di IPTA lain. Pengajian ini terbuka kepada pensyarah/ tutor/ fellow yang berkhidmat di IPTA sahaja.

MyPhD

MyPhD terbuka kepada semua graduan yang layak dan kakitangan sektor swasta. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumpulan tenaga kerja profesional tempatan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti yang mampu menjana pertumbuhan sektor ekonomi dan industri tempatan.

Kriteria MyPhD

Calon-calon

 • Pelajar Awam
 • Kakitangan Swasta
 • Pensyarah IPTS

Tempat Pengajian

 • IPTA
 • IPTS bertaraf GLC (UTP,MMU & UNITEN)

Bidang Tajaan

 • 60% - Sains dan Teknologi
 • 40% - Sains Sosial/Sastera Ikhtisas

Kontrak

 • Berkhidmat di Malaysia atau mana-mana organisasi yang mempunyai kepentingan kepada Malaysia selama lima (5) tahun.

Syarat-syarat Permohonan

i. Warganegara Malaysia;

ii. Umur tidak melebihi 45 tahun semasa memohon;

iii. Telah mendapat tawaran/memulakan pengajian di IPT;

iv. Memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf yang diiktiraf oleh IPTA dengan CGPA minima 3.00. Bagi mereka yang tiada kelayakan sarjana, perlu mempunyai pencapaian CGPA minima 3.50 di peringkat sarjana muda atau pengalaman berkerja berkaitan mengikut tempoh yang diluluskan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);

v. Pengajian secara sepenuh masa;

vi. Tidak menerima sebarang bentuk penajaan dari lain-lain penaja (kecuali menerima elaun sebagai Pembantu Penyelidik Siswazah);

vii. Pelajar akan dikenakan perjanjian bersama seorang penjamin dan ikatan kontrak untuk berkhidmat kepada negara.

Elemen Pembayaran*

KATEGORI
YURAN PENGAJIAN(MAKSIMUM SEPANJANG PENGAJIAN)
ELAUN SARA HIDUP(MAKSIMUM 42 BLN)
ELAUN BANTUAN JURNAL
ELAUN TESIS**
Pelajar Awam(Tidak Bekerja)
IPTA & IPTS : RM 24,000
RM2,300/bln
RM2,000
RM3,000
Kakitangan Swasta
IPTA : RM 24,000
Tiada
RM2,000
RM3,000
Pensyarah IPTS
IPTA : RM 24,000
Tiada
RM2,000
RM3,000
*Tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan
** Tertakluk kepada siling peruntukan yuran masih berbaki

Syarat Kontrak

i. Lima (5) tahun kontrak berkhidmat dalam negara atau dengan mana-mana organisasi yang berkepentingan untuk negara dengan gantirugi penuh pembiayaan sekiranya terlibat dalam pelanggaran kontrak;

ii. Penerima biaya yang melanggar syarat-syarat kontrak seperti berhenti atau ditamatkan pengajian oleh pihak IPT atau gagal atau berhijrah ke negara lain sebelum tamat kontrak akan dikenakan tindakan bayar balik atau gantirugi.

Pemohonan & Penawaran

i. Permohonan akan dibuka secara online sepanjang tahun mulai 01 Disember 2010.

ii. Tawaran juga secara online akan dibuat dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

iii. Pemilihan calon akan dibuat berdasarkan penilaian oleh Jawatankuasa Pemilih yang akan dilantik Kementerian Pengajian Tinggi.

iv. Sebelum memohon, calon hendaklah terlebih dahulu:-

 • Memperolehi surat tawaran pengajian;
 • Menyediakan Kertas Rancangan Penyelidikan (proposal)

Tatacara Permohonan

1. Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK di atas, dan mendaftar sebagai pengguna sistem.

2. Borang permohonan boleh diisi dan dikemaskini butirannya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diakui Sah & Hantar.

3. Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan telah dipersetujui oleh penyelia. Sila rujuk (Lampiran A) untuk panduan penyediaan.

4. Pemohon juga dikehendaki mengisi Kajian Cadangan Penyelidikan (Lampiran B) secara bertaip dan cetak sebagai dokumen PDF sebelum muatnaik bersama dokumen permohonan lain. Rujuk panduan menukar format dokumen seperti di bawah.

5. Permohonan akan diproses dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

6. Semua dokumen sokongan asal hendaklah diimbas (scan) dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) melalui permohonan atas talian ini. Dokumen yang di (capture) menggunakan kamera adalah tidak dibenarkan. Dokumen sokongan tersebut adalah:

BIL
DOKUMEN
FORMAT
SAIZ MAKSIMA
1
Gambar pemohon berukuran passport
JPEG
250kb
2
Salinan kad pengenalan pemohon
PDF
280kb
3
Rancangan penyelidikan (proposal) yang disahkan oleh penyelia (muatturun format di Lampiran A)
PDF
300kb
4
Salinan transkrip akademik tertinggi (semester akhir)
PDF
280kb
5
Salinan surat tawaran kemasukan ke Institusi/Universiti
PDF
200kb
6
Kajian cadangan penyelidikan(lengkapkan maklumat di Lampiran B)
PDF
400kb
-->Klik sini untuk panduan menukar format dokumen softcopy ke format PDF.


MyMaster

MyMaster merupakan feeder kepada program pembiayaan pengajian di peringkat Master iaitu MyMaster. Objektif program ini adalah untuk merangsang dan menggalakkan graduan yang berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan agenda pembangunan negara.

Permohonan

Permohonan ditawarkan kepada graduan dan orang awam serta kakitangan swasta untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana secara sepenuh masa di institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan yang terpilih dalam bidang Sains dan Teknologi serta Sains Sosial / Sastera Ikhtisas. Bagi bidang Sains Sosial / Sastera Ikhtisas, keutamaan akan diberikan kepada bidang penyelidikan yang menjurus kepada inovasi, pembangunan ekonomi dan peningkatan kualiti hidup masyarakat serta berpandukan bidang-bidang yang berkaitan dengan National Key Economic Areas (NKEA).

Skop Pembiayaan

(a) Syarat-syarat Umum

  (i) Pemohon adalah warganegara Malaysia;
  (ii) Berumur tidak melebihi 35 tahun semasa memohon;
  (iii) Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minima 2.75;
  (iv) Telah ditawarkan pengajian secara sepenuh masa oleh IPT;
  (v) Tidak menerima sebarang bentuk penajaan dari lain-lain penaja;
  (vi) Tidak pernah mendapat tajaan dari Kerajaan / Kerajaan Negeri / Agensi Kerajaan / Badan Berkanun untuk pengajian di peringkat yang sama; dan
  (vii) Tiada ikatan perjanjian untuk berkhidmat dengan mana-mana pihak sepanjang tempoh tajaan.

(b) Elemen Pembiayaan


Pembiayaan*
Tempoh Biaya(Maksimum)
1. Yuran Pengajian (tidak termasuk wang hemat diri dan yuran penginapan) tidak melebihi RM10,000;
2. Pembiayaan yuran pengajian akan dibayar terus kepada pihak IPT berkenaan
24 Bulan
3. Bantuan Penyediaan Tesis tertakluk siling yuran masih berbaki :
Mod Penyelidikan : RM3,000
Mod Campuran (Kerja Kursus dan Tesis) : RM1,500
Sekali sepanjang pengajian
*Tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan

(c) Ikatan Perjanjian


i. Semua penerima biaya perlu menandatangani ikatan perjanjian bersama seorang penjamin dengan Kerajaan sebagai tanda setuju untuk mengikuti pengajian sepanjang tempoh tajaan.

ii. Tuntutan gantirugi boleh dikenakan sekiranya:-

  a. Pelajar menarik diri atau menangguh pengajian tanpa kebenaran;
  b. Diberhentikan oleh IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang telah ditetapkan di bawah peraturan IPT berkenaan; dan
  c. Pelajar gagal dalam pengajian.

Pemohonan & Penawaran

i. Permohonan akan dibuka secara online sepanjang tahun mulai 01 Disember 2010.

ii. Tawaran juga secara online akan dibuat dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

iii. Sebelum memohon, calon hendaklah terlebih dahulu memperolehi surat tawaran pengajian.

Tatacara Permohonan

1. Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK di atas, dan mendaftar sebagai pengguna sistem.

2. Borang permohonan boleh diisi dan dikemaskini butirannya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diakui Sah & Hantar.

3. Permohonan akan diproses dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

4. Semua dokumen sokongan asal hendaklah diimbas (scan) dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) melalui permohonan atas talian ini. Dokumen yang di (capture) menggunakan kamera adalah tidak dibenarkan. Dokumen sokongan tersebut adalah:

BIL
DOKUMEN
FORMAT
SAIZ MAKSIMA
1
Gambar pemohon berukuran passport
JPEG
250kb
2
Salinan kad pengenalan pemohon
PDF
280kb
3
Salinan transkrip akademik tertinggi (semester akhir)
PDF
280kb
4
Salinan surat tawaran kemasukan ke Institusi/Universiti
PDF
200kb

5. Pemohon yang mengikuti pengajian secara Penyelidikan atau Kerja Kursus & Penyelidikan dikehendaki untuk turut muatnaik dokumen berikut:

BIL
DOKUMEN
FORMAT
SAIZ MAKSIMA
1
Rancangan penyelidikan (proposal) yang disahkan oleh penyelia (muatturun format di Lampiran A)
PDF
300kb
2
Kajian cadangan penyelidikan (lengkapkan maklumat di Lampiran B)
PDF
400kb

Program MyBrain15 - Tawaran Pembiayaan Pengajian Master & PhD

1 comment... add one now

AnonymousAnonymous 30 March, 2012
FEZRI : asalamualaikum bagi tahun 2012 tawaran ni masih ada lagi x?

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.